top of page

Videos

Sohichiroh Shigematsu

Sohichiroh Shigematsu & Yoichi Matsumoto

Sohichiroh Shigematsu & Nanako Okitsu

Requiem of  the Great East Japan Earthquake.

 

Anne Bakker & Sohichiroh Shigematsu

Sohichiroh Shigematsu

Sohichiroh Shigematsu

Sohichiroh Shigematsu & Tomo Yamaguchi

Sohichiroh Shigematsu & Hizuru Aoyagi

Yukiko Shitara & Sohichiroh Shigematsu

bottom of page